Bonden winnen kort geding tegen Monuta

20 jan 2017

Zowel Monuta als haar ondernemingsraad (OR) moet bepaalde inlichtingen verstrekken aan de vakbonden. Dit heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald in een vonnis in kort geding tussen de vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen en Monuta en de OR.

Aanleiding van het kort geding was een op handen zijnde reorganisatie bij Monuta. Hierdoor zouden alle 130 uitvaartverzorgers boventallig worden verklaard en opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen functie. Volgens de vakbonden, bijgestaan door advocaten Romke Wybenga en Kirsten Boele van Wybenga Advocaten, hadden Monuta en de OR hen niet tijdig en onvolledig geïnformeerd en weigerden zij de vakbonden te voorzien van relevante informatie. Aldus handelden Monuta en de OR in strijd met de toepasselijke CAO, de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en de eisen van goed werkgeverschap.

De rechter oordeelt dat de OR op grond van de WOR verplicht is aan belanghebbenden informatie te verschaffen over de wijze waarop de medezeggenschapsrechten van werknemers binnen de onderneming worden ingevuld. In dit geval zijn de vakbonden ook belanghebbenden nu zij leden hebben onder de werknemers van Monuta. De te verstrekken informatie is door de rechter beperkt tot het reglement van de OR en verslagen van de OR-vergaderingen van 2016. Daarnaast heeft de rechter de werkgever, Monuta, veroordeeld om aan de vakbonden de adviesaanvraag en het door de OR gegeven advies te verstrekken. Monuta is op grond van CAO bepalingen verplicht de vakbeweging te informeren en inzicht te verstrekken over kwesties die van invloed (kunnen) zijn op de werkgelegenheid. De rechter oordeelt dat Monuta daarin tekort is geschoten. Ook had Monuta de vakbonden pas in een zeer laat stadium over haar plannen ingelicht, toen de reorganisatie al op het punt van beginnen stond. Daarmee had Monuta, aldus de rechter, de vakbonden onnodig op een informatieachterstand gezet.