Schelpenpracht van lokale bodem

Haven en handel, zeevisserij

Wybenga Advocaten bezit brede expertise op het ‘Rotterdamse’ gebied van haven en handel. Onze advocaten zijn goed thuis in deze wereld en spreken uw taal.

Ons kantoor staat een scala aan maritieme ondernemingen bij ter zake van uiteenlopende problemen. Wybenga Advocaten adviseert ondernemers in de scheepvaart, rederijen, ondernemingsraden, scheepswerven, agenten en belangenorganisaties bijvoorbeeld over maritieme vorderingen, het maritiem arbeidsrecht (onder meer over het Maritiem Arbeidsverdrag) en de juridische ins en outs van omvlagging.

Bijzondere deskundigheid bestaat op het gebied van scheepsbeslagen en scheepsveilingen. Beslaglegging op een schip is een praktisch en effectief middel tot verhaal van een (bevoorrechte) maritieme vordering. Wybenga Advocaten is zo nodig in staat op zeer korte termijn beslag te leggen op een zeeschip dat zich naar Nederlandse territoriale wateren begeeft of deze dreigt te verlaten terwijl schulden onbetaald zijn gelaten. In veel gevallen blijft het niet bij het leggen van conservatoir beslag op het schip en wordt het schip daadwerkelijk geveild. Ons kantoor initieert geregeld scheepsveilingen. Wybenga Advocaten heeft ook de nodige ervaring met het arrangeren van veilingen in aanverwante jurisdicties, zoals Aruba.

Daarnaast heeft Wybenga Advocaten bijzondere expertise in huis waar het betreft de toepasselijkheid van wet- en regelgeving aan boord van Nederlandse of buitenlands gevlagde zeeschepen; bijvoorbeeld of voor tewerkstelling van buitenlandse zeevarenden tewerkstellingsvergunningen of verblijfsvergunningen nodig zijn. Ons kantoor adviseert over wat dit praktisch betekent voor de onderneming en welke maatregelen eventueel kunnen worden getroffen ter vermijding van risico's. Daarbij nemen de advocaten van ons kantoor de situatie op de werkvloer in ogenschouw - aangedragen oplossingen moeten haalbaar en werkbaar zijn. Ons kantoor procedeert ook ingeval van door de overheid genomen handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld tegen een boeteoplegging ter zake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidstijdenwet (Atw).

Wybenga Advocaten beschikt ten slotte over specifieke kennis op het gebied van de zeevisserij, een bijzondere sector met eigen (wettelijke) regels. Het kantoor adviseert brancheverenigingen en rederijen in de kottervisserij, trawlvisserij en pelagische visserij.