'In de baas zijn tijd'

Niet elke werknemer kan een doktersbezoek plannen buiten werktijd. De werknemer die van maandag tot en met vrijdag fulltime werkt en voor wie het dus vrijwel onmogelijk is om buiten werktijd een afspraak te plannen, is dan ook genoodzaakt in de baas zijn tijd een dokter te bezoeken. In de praktijk ontstaat nog wel eens discussie of loon moet worden betaald tijdens deze relatief korte verzuimperiode.

In de wet is niet geregeld hoe werkgevers moeten omgaan met dit kortdurend verzuim. Dit betekent dat het werkgevers in beginsel vrij staat om hieraan een eigen invulling te geven. Een werkgever kan regels opnemen in een arbeidsovereenkomst of in een arbeidsvoorwaardenreglement. Het is ook mogelijk dat in een toepasselijke cao regels zijn opgesteld ten aanzien van dit kortdurende verzuim.

Om discussie te voorkomen is het verstandig om regels op te stellen over hoe wordt omgegaan met loondoorbetaling tijdens doktersbezoek onder werktijd. Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen dat het de werknemer vrij staat om tijdens werktijd de dokter te bezoeken en het loon door te betalen. Het staat werkgevers echter eveneens vrij om een andere regeling te treffen met hun werknemers. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • bezoeken moeten (zo veel mogelijk) gepland worden aan het begin of aan het einde van de werkdag;

  • per bezoek ontvangt de werknemer een maximaal aantal uren en krijgt deze doorbetaald;

  • een maximum aantal bezoeken per kalenderjaar – waarbij het loon wordt doorbetaald – worden door werkgever vastgesteld;

  • werknemer mag overuren inzetten voor het bezoek onder werktijd;

  • werknemer moet aantonen dat hij een arts heeft bezocht, bijvoorbeeld door het tonen van een verwijs- of afsprakenkaart; of

  • werknemer moet vakantieuren opnemen voor een bezoek onder werktijd.

Als goed werkgever moet je een belangenafweging maken of je werknemers daadwerkelijk hun vakantieuren wilt laten inzetten voor bezoeken onder werktijd. Daarnaast zijn vakantiedagen bedoeld om te recupereren. Werknemers moeten een minimaal aantal dagen per jaar tot rust kunnen komen om te herstellen, dan wel bij te komen van de geleverde inspanningen.

De kans bestaat, bij het opstellen van te 'harde' regels, dat werknemers zich ziek zullen melden om zo te voorkomen dat ze (bijvoorbeeld) vakantieuren moeten opnemen. Daarmee kunt u als werkgever nog wel eens slechter af zijn.