Ziek of ongeoorloofd afwezig?

Advocaten_Wybenga_Juliette-Roben.png

In veel organisaties bestaan regels over de manier waarop werknemers zich ziek moeten melden. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de regel dat een werknemer een ziekmelding vóór 09:00 uur 's ochtends bij zijn leidinggevende moet doorgeven. Het is voor een werkgever van belang om tijdig te weten dat een werknemer ziek is in verband met de organisatie van zijn onderneming. Daarnaast is het voor een werkgever belangrijk om de reden voor afwezigheid te weten. Onduidelijkheden of slordigheden aangaande de ziekmelding kunnen voor problemen zorgen.

Aan de rechtbank Zeeland-West Brabant werd de volgende gang van zaken voorgelegd.

Werkneemster had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met werkgever, maar ontving over haar laatste maand van het dienstverband geen salaris. Volgens werkgever had werkneemster geen werkzaamheden verricht en daarom geen recht op loon. Werkneemster stelde zich op het standpunt dat zij geen werkzaamheden had verricht omdat zij ziek was. Zij had zich per 'Whatsapp- bericht' ziek gemeld bij één van haar collega’s. Daarnaast stelde werkneemster dat zij een brief van haar huisarts had opgestuurd waaruit moest blijken dat zij ziek was.

Bij werkgever gold een ziekteverzuimbeleid. Zo bestonden er regels over de wijze waarop werknemer zich ziek moet melden en bij wie. Werkneemster had zich niet op de voorgeschreven wijze ziek gemeld en werkgever was daardoor niet op de hoogte van de ziekmelding. Ook had werkgever de brief van de huisarts niet ontvangen.

Bovenal had werkgever meerdere malen aan werkneemster verzocht, in het kader van het aflopen van de arbeidsovereenkomst, om zorg te dragen voor een overdracht van de werkzaamheden. Werkneemster gaf echter geen gehoor.

De rechter volgde het standpunt van werkgever. Het 'Whatsapp-bericht' viel niet aan te merken als correcte ziekmelding. Hierover bestonden juist duidelijke regels. Omdat werkgever stelde de brief van de huisarts niet te hebben ontvangen, kon niet vast komen te staan dat werkgever op die manier op de hoogte had kunnen zijn van de ziekmelding. De gevolgen van de handelwijze van werkneemster – de bedrijfsarts heeft de arbeidsongeschiktheid niet kunnen controleren – bracht met zich mee dat werkgever terecht geen loon heeft betaald.

Het is voor een werkgever zoals gezegd van belang dat hij weet waarom een werknemer afwezig is maar ook dat duidelijke regels omtrent ziekteverzuim vastliggen in een verzuimprotocol dat toegankelijk is voor werknemers. Omdat het opstellen en invoeren van een dergelijk protocol op grond van artikel 27 lid 1 onder d WOR het instemmingsrecht van de – indien aanwezig – Ondernemingsraad behoeft, is het eveneens van belang om de plannen met hem af te stemmen.

Een aantal tips:

  • zorg ervoor dat het protocol voldoende specifiek is;

  • leg verplichtingen van zowel werkgever als werknemer omtrent het ziekteverzuim vast;

  • denk hierbij aan het expliciet opnemen van de manier van ziekmelding (per e-mail, per telefoon, etc.);

  • neem op aan welke persoon een ziekmelding kan worden doorgegeven (en bij afwezigheid diens vervanger);

  • leg vast tussen welke tijden een werknemer thuis moet zijn ten behoeve controlebezoek;

  • maak tevens duidelijk dat controle kan worden verwacht namens werkgever;

  • zorg voor instemming van de Ondernemingsraad.