Voldoet uw organisatie al aan de gewijzigde Arbowet?

Advocaten_Wybenga_Juliette-Roben.png

Vorig jaar is op 1 juli 2017 de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. In de vernieuwde wet is meer aandacht voor preventie. Bovendien heeft de wetgever met de aangebrachte wijzigingen ervoor willen zorgen dat de betrokkenheid van zowel werkgevers als werknemers wordt versterkt. Zo is bijvoorbeeld de positie van de preventie-
medewerker verstevigd en zijn de randvoorwaarden waarbinnen een bedrijfsarts kan en mag handelen verruimd.

Een aantal belangrijke wijzigingen zet ik voor u op een rijtje:

 1. Open spreekuur
  Werknemers moeten de bedrijfsarts te allen tijde kunnen raadplegen/bezoeken, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.

 2. Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Hierdoor krijgt de bedrijfsarts (beter) inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting van het werk.

 3. Second opinion
  Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten dat verzoek in beginsel altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten tegen zijn. De second opinion moet door werkgever worden betaald.

 4. Basiscontract arbodienstverlening
  Een van de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

Preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de Arbowet. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie moet met instemming van de OR plaatsvinden. De preventie medewerker heeft drie wettelijke taken:

 1. het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);

 2. het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid; en

 3. de maatregelen (mede) uitvoeren.

Handhaving
De Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van de Arbowet. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Voldoet u niet aan de nieuwe regelgeving? Dan kan de Inspectie SZW uw organisatie een boete opleggen.