Aansprakelijkheid van arbodiensten

Als werkgever wilt u dat de arbodienst de verzuimbegeleiding van uw werknemers voor haar rekening neemt. Veel arbodiensten beloven in ronkende bewoordingen om zich niet blind te staren op beperkingen, maar juist de resterende mogelijkheden als uitgangspunt te nemen om zo het ziekteverzuim te beperken en zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een enkele arbodienst gaat zelfs zo ver zich contractueel te verbinden om loonsancties voor haar rekening te nemen als het dan toch misgaat.

En dat het mis kan gaan, dat is zeker. De afgelopen jaren zijn er zeer diverse rechtszaken gevoerd over de vraag of de arbodienst aansprakelijk is te houden voor een loonsanctie. De belangen zijn immers substantieel: wanneer een werkgever het loon bijvoorbeeld een jaar langer moet doorbetalen, kan de schade al snel enkele tienduizenden euro's bedragen.

De werkgever die zijn arbodienst aansprakelijk houdt voor een loonsanctie, ziet zich doorgaans geconfronteerd met een aansprakelijkheidsbeperking van de arbodienst. De vraag of de werkgever toch een claim heeft op de arbodienst, wordt wisselend beantwoord.

Zo wees de rechtbank in een recente zaak tegen ArboNed een schadevergoeding toe van € 36.817,30, omdat ArboNed zich te weinig actief had opgesteld en de aan haar toevertrouwde regierol onvoldoende had waargemaakt. Ook had ArboNed zich naar het oordeel van de rechtbank en (later) het gerechtshof te weinig ingespannen om de relevante medische stukken te verkrijgen en een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten.

Op grond van al die omstandigheden vond de rechtbank het beroep van ArboNed op haar aansprakelijkheidsbeperking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en liet zij die beperking buiten beschouwing.

Het gerechtshof daarentegen vond weliswaar dat ArboNed op de hiervoor genoemde punten tekortgeschoten was, maar dat leverde in de ogen van het hof nog geen grove schuld op.1 Het hof oordeelde daarom dat ArboNed wél een beroep toekwam op het betreffende beding, dat de aansprakelijkheid beperkte tot het bedrag dat met de opdracht gemoeid was. De werkgever in kwestie zag op die grond zijn vordering verdampen tot een bedrag van € 818,99.

Goed nieuws dus voor arbodienstverleners: hoewel ook zij wel degelijk waar voor hun geld moeten leveren, moeten zij het wel heel bont maken voordat de rechter zelfs een vergaande beperking van aansprakelijkheid buiten toepassing laat.

Voor werkgevers is het echter oppassen geblazen. Ook als u goede afspraken maakt met de arbodienst, zult u steeds alert moeten blijven of het ziekteverzuim van uw werknemers wel zo voortvarend ter hand wordt genomen als u is beloofd. Want de werkgever is uiteindelijk degene die voor (vrijwel) de hele loonsanctie opdraait als het misgaat.

___________________


1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 2 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:606.