Pensioen

Pensioen is een complex onderwerp waarmee vaak grote belangen zijn gemoeid. Ook zijn er veel partijen bij betrokken: de werkgever, het pensioen-fonds of de pensioenverzekeraar, de werknemer of dga, maar ook de partner van de pensioengerechtigde en eventueel de pensioenadviseur of de verzekeringstussenpersoon. Daarbij heeft pensioen verschillende juridische raakvlakken, zoals arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, familierecht en fiscaal recht. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

Onze advocaten adviseren en behandelen regelmatig geschillen over bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid voor pensioenpremies, de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds, de uitleg van pensioenreglementen en onterecht niet opgebouwde of ontvangen pensioenaanspraken. Ook begeleiden wij cliënten bij de wijziging van pensioenregelingen. Wij staan zowel werkgevers bij als werknemers, en ook bedrijfstakpensioenfondsen.

In voorkomende gevallen werken wij nauw samen met de pensioenadviseur van de cliënt.


verzetprocedure
vrijstellingen
inspraak OR
dwangbevelprocedure
premieachterstand
aansluitingsproblematiek
bestuurdersaansprakelijkheid voor pensioenpremies
aansprakelijkheid van adviseurs en tussenpersonen

pensioenovereenkomst
niet-opgebouwde pensioenaanspraken
eenzijdige wijzigingen in het pensioen
incasso van achterstallige pensioenpremies
pensioen en CAO
internationale aspecten
Uitleg pensioenreglement
werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds
conflicten met de pensioenverzekeraar
pensioenproblematiek bij ontslag


Aldert van der Bent

Aldert van der Bent

Trudy van de Pijl

Trudy van de Pijl

Kirsten Boele

Kirsten BoeleWyblog